Binnen 2 werkdagen verzonden
Gratis verzending vanaf €100
100% Kurkgarantie
Persoonlijk geselecteerd

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wijnhalla

 

 1. DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten die door Wijnhalla worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4 Dag: kalenderdag;

1.5 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Wijnhalla in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.7 Wijnhalla: de natuurlijke rechtspersoon die, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Wijnhalla en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.9 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Wijnhalla gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Wijnhalla en op alle tussen de consument en Wijnhalla. aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

 

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Wijnhalla langs elektronische weg heeft aanvaard. 

3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wijnhalla onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3.3 Wijnhalla treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Wijnhalla daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

3.4 Wijnhalla kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wijnhalla op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren. 

 

4.HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.4 Wijnhalla besteed veel zorg aan het zo accuraat als mogelijk weergeven van de product kleuren op de wijnhalla.nl website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren op uw monitor of mobiele scherm correct weergegeven worden vanwege scherminstellingen.

 

 1. DE PRIJS

5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn initieel uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (21%).

5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt weergegeven op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten.

 

 1. BETALINGEN

6.1 Bij bestelling via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

 • iDeal;
 • Mastercard;
 • Visa;
 • American Express

Wijnhalla kan in de toekomst deze betalingsmogelijkheden uitbreiden. Deze zullen dan kenbaar worden gemaakt via de website.

6.2 In het geval dat met Wijnhalla een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

6.3 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Wijnhalla als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.  

6.4 In geval van niet-tijdige betaling is Wijnhalla bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.3 daaronder begrepen.

 

 1. LEVERING EN UITVOERING

7.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Wijnhalla verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, zal het product binnen 48 uur na bestelling verstuurd worden.

7.4 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. RETOURNEREN EN HEROEPINGSRECHT

8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren

8.2 Wijnhalla hoopt natuurlijk dat je tevreden bent, en streeft daar ook naar via uitgebreide productinformatie in de webshop. De consument krijgt daarom 14 dagen bedenktijd na ontvangst van de bestelling. Indien je toch niet tevreden bent met je bestelling kun je deze retourneren. Bij retournering van je volledige bestelling ontvang je het volledige betaalde bedrag retour op de rekening waarmee je hebt betaald, inclusief verzendkosten (indien deze van toepassing waren). De kosten om je bestelling terug te sturen zijn wel voor rekening koper. De artikelen dienen in onbeschadigde staat en ongeopend retour gestuurd te worden. Voor het terugsturen van een artikel kun je contact opnemen via [email protected]. Wijnhalla maakt een retourzending aan, je ontvangt per mail een retourlabel. Als je buiten de gestelde voorwaarden een artikel terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen.

8.3 Ruilen is niet mogelijk.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De artikelen blijven eigendom van Wijnhalla tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

 

 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Wijnhalla staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Wijnhalla is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wijnhalla.

10.3 Indien Wijnhalla om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Wijnhalla aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijnhalla behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

 

 1. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is Wijnhalla niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Wijnhalla aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten.

12.2 Consument verplicht zich geen inbreuk makend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

13.1 Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan Wijnhalla zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Wijnhalla gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

13.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Wijnhalla worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

13.3 Wijnhalla maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst zodat het gebruik van de website voor u vergemakkelijkt wordt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw login gegevens en wachtwoorden, maar ook de producten die u in uw winkelwagentje heeft gezet. Door middel van deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken aan onze site meten en zo statistieken verzamelen waarmee wij de klant ervaring van onze website kunnen verbeteren.

 

 1. LEEFTIJDSGRENS

14.1 Wijnhalla accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

 1. KLACHTEN REGELING

15.1 De consument kan bij vragen en/of klachten ten allen tijden contact opnemen via [email protected]. Klachten worden doorgaans binnen 24 uur behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

 

 1. GESCHILLEN

16.1 Op overeenkomsten tussen Wijnhalla en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

 1. BEDRIJFSGEGEVENS

Wijnhalla

Roggemole 49-2

8531 WB, Lemmer

Telefoonnummer: +31 (0)6 83 56 14 86

Email: [email protected]

KVK: 88926079

BTW-id: NL004671920B62

Bank: NL90KNAB0605908591

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Gratis Verzending

Voor orders vanaf €100,-

Verzending

Binnen 2 werkdagen

100% Kurkgarantie

Voor de beste kwaliteit

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.